Frequently Asked Questions

คำถามที่พบบ่อยในโครงการลิขิตรา

โครงการ ตั้งอยู่ที่...หน้าโรงเรียนบ้านเป็ด มา..ทางเลี่ยงเมือง เลี้ยวเข้าถนนศรีจันทร์ข้างเทศบาลบ้านเป็ด ผ่านสถานีตำรวจ ถึงสี่แยกบ้านเป็ด เลยแยกไปนิด ถึงโรงเรียน โครงการอยู่ขวามือ

ทำเลดี แวดล้อมด้วย สถาบันการศึกษา วิทยาลัยพยาบาล โรงเรียน ประถม มัธยม โรงเรียน 2ภาษา โรงเรียนนานาชาติ เทศบาล สถานีตำรวจ ไป บขส 3 ไป สนามบิน ไป มข เข้าเมืองได้ หลายทาง เดินทางสะดวกไม่เกิน 18 นาที

โครงการ ตั้งอยู่ที่...เนินสูง น้ำไหลลง บึงกี่ สาธารณประโยชน์ ซึ่งมี Spillway ระบายน้ำลงลำห้วย น้ำจึงไม่ท่วมตั้งแต่ อดีต ปัจจุบัน และอนาคตก็ไม่มีโอกาสท่วม

สาธารณูปโภค ไฟฟ้า น้ำประปา มีเสถียรภาพ ไม่เคยมีปัญหา สายโทรศัพท์ สายอินเตอร์เนตความเร็วสูง มีพร้อมบริการ

กรณีปลูกสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินของตนเองหรือบนที่ดินจัดสรร ธนาคารจะพิจารณาตามลักษณะที่อยู่อาศัยและความสามารถในการผ่อนชำระคืน โดยพิจารณาจากอาชีพ รายได้และพิจารณาจากมูลค่าที่ดินที่เป็นหลักประกัน รวมทั้งราคาประเมินอาคารและงบประมาณการปลูกสร้าง ผู้กู้จะต้องจัดเตรียมเอกสารการกู้ ซึ่งจะประกอบไปด้วย

- เอกสารส่วนตัว เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนสมรส ทะเบียนบ้าน ทุกหน้า พร้อมฉบับจริง
- เอกสารแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน สมุดบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน ฯลฯ
- เอกสารหลักประกัน เช่น สำเนาโฉนดที่ดิน แบบแปลนปลูกสร้าง สัญญาว่าจ้าง และใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ฯลฯ

หลักเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับผู้กู้คือ ต้องทำประกันอัคคีภัย (สิ่งปลูกสร้าง) เพื่อคุ้มครองหลักประกัน ซึ่งธนาคารอื่นๆ ส่วนใหญ่ก็มีเช่นกัน เพื่อเป็นความอุ่นใจอย่างหนึ่งสำหรับคนมีบ้านและยังมีบริการการทำประกันชีวิตโครงการคุ้มนิรันดร์ เป็นการทำประกันชีวิตแผนพิเศษ เพื่อคุ้มครองผู้กู้ผ่อนชำระหนี้สิน โดยช่วยปลด หรือลดภาระหนี้สินหากผู้กู้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร หากว่ากู้เงินซื้อบ้านแล้วเกิดเป็นอะไรไป คนที่ยังอยู่จะได้ยังมีบ้านอยู่ต่อไป แล้วไม่ต้องมานั่งผ่อนต่อ เพราะบริษัทประกันจะชำระหนี้ที่เหลือ แต่การทำประกันชีวิตก็เป็นทางเลือกแบบสมัครใจของผู้กู้

ผู้กู้ควรปฎิบัติ ดังนี้

1) ผู้กู้จะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร เพื่อมาลงนามในสัญญากู้เงินและสัญญาจำนอง พร้อมทั้งนัดไปทำนิติกรรมจำนองที่สำนักงานที่ดิน

2) ในวันจดทะเบียนจำนองที่สำนักงานที่ดิน ผู้กู้และผู้ขาย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของธนาคารจะต้องไปพร้อมกันที่สำนักงานที่ดินที่หลักทรัพย์ตั้งอยู่ในเขตนั้นๆ ผู้กู้จะต้องเตรียมเงินค่าจดทะเบียนจำนอง และชำระค่าธรรมเนียมในการโอน

3) เมื่อทุกอย่างเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ธนาคารจะจ่ายเงินกู้ให้กับผู้กู้เป็นแคชเซียร์เช็ค เพื่อให้ผู้กู้จ่ายเงินคงเหลือกับเจ้าของโครงการหรือผู้ขายต่อไป

สถาบันการเงินในแต่ละแห่งอาจจะใช้เวลา เร็ว ช้า ต่างกันในการอนุมัติสินเชื่อ แต่โดยทั่วไปการยื่นกู้จนถึงการอนุมัติให้กู้จะใช้เวลาประมาณ 10-20 วันทำการ ทั้งนี้ขึ้นกับวงเงินกู้และความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารด้วย

หากผู้กู้มีความสามารถที่จะชำระคืนเงินกู้ ก็ควรจะใช้ระยะเวลาในการกู้ไม่นาน ยิ่งเร็วที่สุด ก็ยิ่งดีเท่านั้น เพราะจะทำให้ผู้กู้เป็นอิสระหลุดพ้นจากการเงินหนี้เร็วขึ้น หากผู้กู้บางรายที่ต้องการวงเงินค่อนข้างสูง แต่ความสามารถในการผ่อนชำระค่อนข้างต่ำก็จำเป็นต้องขยายวงเงินกู้ออกไป ให้นานที่สุดเป็น 25-30 ปี เพื่อที่จะให้เงินงวดลดลงจนถึงจุดสามารถผ่อนได้

เบื้องต้นแนะนำลูกค้านำสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน หรือรายการบัญชีธนาคารย้อนหลัง 12 เดือน พร้อมหลักฐานค่าใช้จ่าย เช่น ค่าผ่อนรถ ค่าบัตรเครดิต มาให้สาขาที่สะดวกดำเนินการประเมินวงเงินก่อน

แม้ว่าการกู้ร่วมจะเป็นทางออกที่ช่วยให้การกู้เงินซื้อบ้านง่ายขึ้น และได้วงเงินกู้เพิ่มขึ้น แต่ใช่ว่าจะเลือกใครมาเป็นผู้กู้ร่วมก็ได้ หรือกู้ร่วมกี่คนก็ได้ เนื่องจากธนาคารจะมีเงื่อนไขของการกู้ร่วมไว้ โดยทั่วไปกำหนดว่าผู้กู้ร่วม ต้องมีสายโลหิตเดียวกัน หรือมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ เช่น

- ผู้ที่มีนามสกุลเดียวกัน อาจเป็นสามีภรรยา พี่น้อง พ่อ/แม่กับลูก รวมทั้งเป็นญาติกันโดยมีนามสกุลเดียวกัน

- พี่น้องท้องเดียวกันแต่คนละนามสกุลก็สามารถกู้ร่วมกันได้ เพียงแต่แสดงทะเบียนบ้านหรือสูติบัตรระบุว่าพ่อแม่เดียวกัน

- กรณีสมรสไม่จดทะเบียนก็แสดงหลักฐาน เช่น ภาพถ่ายงานแต่ง การ์ดแต่ง หรือการมีบุตรร่วมกัน แต่กรณีผู้ที่เป็นแฟนกันเฉยๆ โดยทั่วไปมักจะกู้ร่วมไม่ได้

นอกจากนี้ ธนาคารอาจกำหนดจำนวนผู้กู้ร่วมไว้ เช่น กู้ร่วมได้ไม่เกิน 2 คน เป็นต้น สำหรับการอนุมัติสินเชื่อบ้านของการกู้ร่วม จะพิจารณารายได้ของทุกคน หักภาระค่าใช้จ่ายของทุกคนแล้วดูว่ามีความสามารถที่จะผ่อนได้ต่อเดือนเท่าไรแล้วพิจารณาวงเงินสินเชื่อกู้บ้าน

เป็นบ้านที่มีเสน่ห์ น่าอยู่อาศัย ด้วยความรู้สึกปลอดโปร่งอิสระจากขอบเขตที่ติดดิน และยังมีประโยชน์ในแง่ของการใช้สอยดังนี้

1. ทำให้พื้นบ้านไม่ชื้น
2. มด ปลวก สัตว์เลื้อยคลาน เข้าบ้านยากขึ้น
3. ระบบท่อระบายน้ำ ห้องน้ำ โถส้วม ไหล คล่อง ไม่ตัน หรือ น้ำย้อนกลับได้

การเลือกธนาคารขึ้นอยู่กับรูปแบบการกู้ วัตถุประสงค์ เงื่อนไขส่วนตัวของแต่ละบุคคล ถ้าต้องการกู้เพื่อที่อยู่อาศัยและเป็นผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง วัตถุประสงค์จะตรงกับบริการหลักของ ธอส. ดังนั้นก็จะได้ประโยชน์จาก ธอส. เต็มที่มากกว่าไปกู้ที่อื่น เรื่องความมั่นคงของธนาคารก็เป็นประเด็นในการตัดสินใจ ธนาคารที่เป็นของรัฐจะมีหลักประกันมั่นคงกว่า ซึ่ง ธอส.เป็นธนาคารของรัฐที่กระทรวงการคลังถือหุ้น 100% จึงไม่ต้องห่วงในเรื่องของความมั่นคง

ไม่ว่าจะกู้เงินสถาบันการเงินใด ผู้กู้ต้องมีอาชีพที่มีรายได้มั่นคง เช่น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทใหญ่ๆ จะได้รับการพิจารณาวงเงินสูง ที่ ธอส. พิจารณาให้กู้ทุกอาชีพ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นอาชีพที่มีรายได้สูงจะได้วงเงินสูงเสมอไปเช่นกัน อย่างผู้ขอกู้บางคนมีรายได้หลักแสนต่อเดือน แต่ไม่ได้รับอนุมัติ อาจเป็นเพราะความไม่พร้อม ในการกู้มีปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน ก่อนที่จะยื่นกู้ที่ ธอส. ขอแนะนำให้ท่านเตรียมตัวให้พร้อม เช่น ก่อนการกู้ ควรมีเงินฝากเข้าแบงก์โดยสม่ำเสมอเป็นระยะเวลาหนึ่ง รวมถึงเอกสารแสดงรายได้อื่นๆ เช่น บางท่านมีอาชีพค้าขายธรรมดา แต่มียอดเงินเข้าบัญชีธนาคารสม่ำเสมอในช่วง 2-3 ปีล่าสุด ก็มีสิทธิได้รับการพิจารณา ขณะเดียวกันคนที่ทำงานได้รับเงินเดือนประจำมีเงินเดือนเข้าทุกเดือน แต่มียอดเงินกู้หลายแห่งก็อาจไม่ได้รับพิจารณาอนุมัติก็เป็นได้ การกู้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาชีพอะไรเพียงอย่างเดียว

การกู้เงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยจาก ธอส. สามารถกู้เพื่อซื้อบ้าน ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือซื้อห้องชุด รวมไปถึงการกู้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยอีกหลายประการ ทั้งการกู้เพื่อซื้อที่ดินเปล่า เพื่อการปลูกสร้างบ้าน ซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกภายในบ้าน กู้เพื่อปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง กู้เพื่อต่อเติมหรือซ่อมแซมอาคารของตนเอง กู้เพื่อชำระหนี้ที่เกี่ยวพันกับที่อยู่อาศัย หรือกู้เพื่อไถ่ถอนหนี้ที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่นหรือที่เรียกว่าการ Refinance ก็ได้ด้วย

ในการกู้เงินเพื่อซื้อบ้าน หรือห้องชุด สถาบันการเงินมักจะกำหนดให้ผู้ขอกู้ จะต้องนำหลักฐานต่างๆ ต่อไปนี้โดยครบถ้วน

1) หลักฐานประจำตัว
- สำเนาทะเบียนบ้าน ทุกหน้า ทุกคน พร้อมฉบับจริง
- บัตรประจำตัว พร้อมฉบับจริง
- ทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่า พร้อมฉบับจริง
- สำเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมฉบับจริง

2) หลักฐานเกี่ยวกับรายได้

ก.ผู้มีรายได้ประจำ

- ใบรับรองเงินเดือน หรือหลักฐานการรับ-จ่ายเงินเดือน
- สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ข.ผู้มีอาชีพอิสระ

- สำเนาทะเบียนการค้า
- สำเนาบัญชีเงินฝาก แสดงรายการย้อนหลัง 12 เดือน หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ

พร้อมฉบับจริง หรือ (Statement) ที่สถาบันการเงินออกให้ พร้อมประทับตรารับรอง ทุกฉบับ

การตรวจสุขภาพเครดิต หรือตรวจเครดิตบูโร ก็เปรียบเสมือนการตรวจสุขภาพประจำปี แต่เป็นการตรวจประวัติการขอการให้ชำระเงินกู้หรือสินเชื่อของตนเองที่ผู้ให้สินเชื่อต้องขอข้อมูลมาให้เครดิตบูโรนั้นบันทึกไว้ว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ มีปัญหาตรงจุดไหน เพื่อสะท้อนภาพเครดิตของตนเอง ไว้ใช้ในอนาคต หากพบว่าประวัติของตนเองมีข้อมูลบางส่วนที่ไม่ถูกต้อง เจ้าของข้อมูลมีสิทธิยื่นคำขอตรวจสอบแก้ไขประวัติให้ถูกต้องตามความเป็นจริงได้ ก่อนยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน ควรตรวจสอบข้อมูลเครดิตของตนเองว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน และข้อมูลดังกล่าวเป็นปัจจุบันหรือไม่ เพื่อให้มั่นใจว่าต้องมีเครดิตเพียงพอทีจะขอสินเชื่อ

แสดงรายได้

- หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ หนังสือผ่านสิทธิ์ของหน่วยงาน
- สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
- สมุดบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
- สำเนาทะเบียนการค้า หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท , รายชื่อผู้ถือหุ้น
- สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี , หลักฐานการเสียภาษี เช่น ภ.พ. 30 เป็นต้น
- รายการเดินบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน
- รูปถ่ายกิจการ 4-5 ภาพ และ แผนที่ตั้งโดยสังเขป

2.2 เอกสารแสดงข้อมูลส่วนตัว

- บัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
- ทะเบียนบ้านทุกหน้า
- ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า / ใบแจ้งความการแยกกันอยู่
- ใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล
2.3 เอกสารหลักประกัน

- สำเนาโฉนดที่ดิน หากเป็นกรณีซื้อบ้านมือสองต้องเป็นสำเนาโฉนดที่ดิน ซึ่งได้รับการรับรองสำเนาถูกต้องจากเจ้าพนักงานที่ดิน
- สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / ใบเสร็จผ่อนดาว

Email

ถ้าต้องการรับข้อมูล หรือเอกสารเพิ่มเติม ในส่วนของรายละเอียดโครงการ ส่งอีเมล์มาได้ที่ปุ่มด้านล่าง

Send Email

Phone

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ทันทีตามปุ่มด้านล่าง

Talk Now

Chat

ช่องทางการติดต่อผ่าน ไลน์แอพพลิเคชั่น เพื่อสะดวกในการรับข้อมูลจากทางโครงการ กดได้ที่ปุ่มด้านล่าง

Ask Us

FAQ Didn't Solve Your Problem?

รายละเอียดการติดต่อเพิ่มเติม และแผนที่โครงการลิขิตรา คลิกปุ่มด้านล่าง
Contact Us